ZAGLUŠUJUĆA TIŠINA (3): Seksualno zlostavljanje djece u Crnoj Gori – koliko pedofila vreba sa slobode?

Crna Gora se potpisivanjem Konvencije o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja Savjeta Evrope 2009. godine  obavezala da će napraviti registar pedofila, ali to još nije učinila.  Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković je i u posljednjem izvještaju istakao da je neophodno  formiranje jedinstvene baze podataka osuđenih za seksualno iskorišćavanje i seksualno zlostavljanje djece.

Prema podacima koje je CIN-CG dobio iz Vrhovnog suda u posljednjih pet godina za krivična djela nekog od vidova seksualnog zlostavljanja djece pravosnažno je osuđeno 74 lica. Vrhovni sud, međutim,  nema jedinstvenu bazu podataka o pravosnažno osuđenim licima za period prije 2011. godine.
Uprava policije je registrovala oko dvije stotine djece   seksualno zlostavljane  u proteklih deset godina. To je, međutim, samo broj registrovanih slučajeva.  Kriminološka istraživanja pokazuju da na jedno takvo prijavljeno krivično djelo  ima najmanje deset neprijavljenih slučajeva.
Zato što nema posebne kaznene evidencije pedofila, a niko ih ne nadzire,  oni koji su zlostavljali  djecu mogu to ponovo da učine. Država ne obavezuje poslodavce da, prije nego daju zaposlenje  provjere da li je kandidat za posao pedofil.  Zbog toga  pedofili  nesmetano mogu da rade u vrtićima, školama, igraonicama, zdravstvenim ustanovama, dječijim odmaralištima…
Ne postoji ni zakonska odredba koja obavezuje nadležnu instituciju da obavijesti porodicu da je pedofil koji im je zlostavljao dijete izašao iz zatvora.
Za razliku od Crne Gore,  Velika Britanija, Norveška i Belgija  imaju registre pedofila koji su javni  i svima dostupni kako bi se djeca zaštitila.
Javni registar pedofila ima i Makedonija, koja još nije članica Evropske unije. Oni su ga, saopšteno je CIN-CG iz vlade Makedonije,  formirali u januaru 2012. godine, kada je u toj zemlji stupio na snagu “Zakon o posebnom registru lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela seksualne zloupotrebe maloljetnih lica i pedofilije”.
“Zaključno sa 15. septembrom 2015. godine broj registrovanih osuđenih pedofila je  197, od kojih je njih 38 na slobodi. Poseban registar za osuđena lica sa pravosnažnim presudama za krivična djela seksualne zloupotrebe maloljetnika i pedofilije do sada je na internet stranici posjetilo 276.223 ljudi”, kazao je za CIN – CG Marjan Gijovski, portparol Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije.

Internet sajt makedonskog registra pedofila www.registarnapedofili.mk

Internet sajt makedonskog registra pedofila www.registarnapedofili.mk

“Hrvatska je sačinila registar pedofila 1. januara 2013. godine i do sada  je u njega registovano  1319  pedofila”, kazao je CIN -CG Sergej Abramov, portparol Ministarstva pravosuđa Hrvatske.  Hrvati su to, kazali su iz tog ministarstva, uradili  slijedeći praksu evropskih zemalja i niz međunarodnih akata od kojih je najznačajnija Lanzarot konvencija.
Za razliku od Makedonaca, koji su registar pedofila učinili javnim i dostupnim javnosti, Hrvati podatke iz registra dostavljaju na zahtjev suda, državnog tužilaštva i policije. U Makedoniji registar vodi Ministarsvo rada i socijalne politike, a u Hrvatskoj Ministarstvo pravde.
Iz makedonske vlade su rekli da su formiranjem registra pedofila stvorili bazu podataka koja omogućava bolje praćenje stanja i preuzimanje aktivnosti za rano prepoznavanje i adekvatno postupanje.
“Cilj nam je da spriječimo traumatska iskustva i dalekosežne posljedice po fizičko i mentalno zdravlje djece. Donošenjem tog zakona podigla se svijest javnosti o problemu seksualne zloupotrebe djece i pedofilije, a istovremeno se motivišu roditelji i djeca, koja su već bila izložena seksualnoj zloupotrebi i pedofiliji, da prijavljuju te slučajeve”, rečeno je CIN-CG.  Registar je, kazali su, u Makedoniji formiran u roku od šest mjeseci od donošenja Zakona.
U Hrvatskoj se registar pedofila nalazi u okviru kaznene evidencije, u okviru popisa pravosnažno osuđenih lica za krivična djela seksualno zlostavljanje i iskorišćavanje djece.
Hrvatska je  osnivanjem  registra, kazali su za CIN-CG,  iskazala snažno uvjerenje da je seksualno zlostavljanje djece, posebno dječija pornografija i prostitucija i sve vrste seksualnog zlostavljnjanja djece, pogubna za zdravlje i psiho- socijalni razvoj djeteta.

cin tebela 1
“ Zakonskim mjerama osiguraće se uslovi da u zanimanja čije obavljanje podrazumijeva redovne kontakte sa djecom, budu  izuzeti počinioci tih krivičnih djela”, rekli su iz ministarstva pravosuđa Hrvatske. Oni su objasnili da je zakonom regulisano da, kada se radi o zaposlenju na mjesta koja podrazumijevaju redovne kontakte sa djecom, poslodavac može uz saglasnost osobe za koju se traže podaci, da zahtijeva  izdavanje posebnog uvjerenja da nije osuđivan za krivična djela seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece.
Hrvatska, kao članica EU, razmjenjuje podatke iz registra pedofila, ali i iz kaznene evidecije,  sa ostalim državama  članicama EU i to rade  preko informatičkog sistema ECRIS – European Criminal Records Information System.

Registar bi onemogućio pedofile da budu u blizini djece

CIN-CG je prikupio  imena pravosnažno osuđenih za sva krivična djela seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja djece u Crnoj Gori u posljednjih pet godina. Zbog djece žrtava,  koja bi mogla da se prepoznaju i time bi im se, zasigurno,  ponovo nanijela bol i trauma, nijesmo objavili ni inicijale pedofila.
Država bi, međutim,  sređenim registrima, prema standardima koje traži Savjet Evrope i  crnogorski ombudsman,  mogla da kontroliše pedofile  i zaštiti djecu od njih.
“Registar ima preventivno djelovanje na način da će eliminisati osobe osuđene za seksualne delikte na štetu djece i maloljetnika da uopšte konkurišu za određene poslove kojima bi mogli imati bliski kontakt sa djecom”, rekli su iz ministarstva pravosuđa Hrvatske.

cin tebela 2
„Ono što nama u Crnoj Gori nedostaje u normativnoj oblasti jeste zakon o posebnim mjerama za sprečavanje vršenja krivičnih djela protiv polne slobode prema djeci u cilju potpune implementacije Konvencije savjeta Evrope. Taj zakon bi uspostavio mehanizme evidencije i mjere kontrole  bivših počinilaca seksualnih delikata prema djeci, što bi doprinijelo smanjenju krivičnih djela seksualnog kriminaliteta na štetu djece i maloljetnika“, tvrdi kriminolog prof. dr Velimir Rakočević za CIN-CG.

Ombudmsan tražio formiranje registra pedofila 2011.godine

Ombudsman je još 2011. godine preporučio Ministarstvu pravde da predloži vladi da se odredi državni organ za prikupljanje i  čuvanje podataka o identitetu i genetskom profilu lica osuđenih za pedofiliju, u skladu sa Konvencijom savjeta Evrope.
Iz Ministarstva pravde CIN-CG-u nijesu odgovorili da li su to učinili i kada će i ko će napraviti taj registar i ko će moći da vidi podatke u njemu.
„Obaveze Crne Gore prema Konvenciji o zaštiti djece od seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja je da Crna Gora, shodno ovoj Konvenciji, u svoje krivično zakonodavstvo ugradi sva krivična djela iz oblasti seksualnog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja djece. Međutim, nije notirala i arhivirala podatke lica (identitet i genetski profil, DNK)  koja su osuđena za krivična djela predviđena ovom Konvencijom. Ovo bi svakako doprinijelo efikasnijoj zaštiti djece“, kazao je Rakočević.

Olivera Lakić

No Comments

Post A Comment